Pháp điển Net - Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                    bộ tài chính                                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 48/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2006

QUYếT ĐịNH

Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ TRƯởNG Bộ TàI CHíNH

- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

- Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/10/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
51 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
24/2017/TT-BTC 28/03/2017 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

  
 Thông tư
138/2011/TT-BTC 04/10/2011 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
133/2016/TT-BTC 26/08/2016 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
03/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về kế toán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
144/2001/QĐ-BTC 21/12/2001 Bộ Tài chính
Về việc bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo Quyết định số 1177TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996

  
 Quyết định
1177/TC-QĐ-CĐKT 23/12/1996 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phần 1)

  
 Quyết định
1177/TC-QĐ-CĐKT 23/12/1996 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phần 2 và hết)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software