Pháp điển Net - Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 100/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2006

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Bộ luật Dân sự,
Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

NGHị ĐịNH

Chương I
Những quy định chung

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 47. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Nghị định này thay thế Nghị định 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự.

Điều 48. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/10/2006 
Ngày công báo
02/10/2006 
Số công báo
03+04/T10-2006 
Số trang
21 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
08/2016/TT-BVHTTDL 02/07/2016 Bộ Văn hoá, Thể ...
Về việc quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
3198/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 Bộ Văn hoá, Thể ...
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

  
 Nghị định
01/2012/NĐ-CP 04/01/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  
 Nghị định
85/2011/NĐ-CP 20/09/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
50/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về sở hữu trí tuệ

  
 Luật
33/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về dân sự

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
76/CP 29/11/1996 Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật dân sự

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software