Pháp điển Net - Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 90/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2006

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

NGHị ĐịNH

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Những vấn đề cần lưu ý

1. Chủ sở hữu có quyền và nghĩa vụ đối với nhà ở theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận cho tặng cho, nhận chia nhà ở phải làm thủ tục theo quy định của pháp luật để được cấp giấy chứng nhận mới

3. Chủ sở hữu không được tự ý sửa chữa, tẩy xoá, viết thêm bất kỳ nội dung nào trong giấy chứng nhận.

4. Chủ sở hữu có trách nhiệm:

- Giữ gìn, bảo quản giấy chứng nhận; trường hợp mất giấy chứng nhận phải báo ngay với công an phường, xã, thị trấn nơi gần nhất và cơ quan cấp giấy.

- Khi giấy chứng nhận bị hư hỏng, rách nát hoặc mục IV hết chỗ ghi thì chủ sở hữu phải đến cơ quan cấp giấy chứng nhận làm thủ tục để được cấp đổi giấy mới.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/09/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
89 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
38/2009/TT-BXD 08/12/2009 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị

  
 Công văn
11587/SXD-CCQNĐ 13/12/2006 Sở Xây dựng thành ...
Về việc hướng dẫn tạm thời công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ

  
 Thông tư
05/2006/TT-BXD 01/11/2006 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
88/2009/NĐ-CP 19/10/2009 Chính phủ
Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
71/2010/NĐ-CP 23/06/2010 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
56/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về nhà ở

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
95/2005/NĐ-CP 15/07/2005 Chính phủ
Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

  
 Nghị định
61/CP 05/07/1994 Chính phủ
Về mua bán và kinh doanh nhà ở

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
81/2001/NĐ-CP 05/11/2001 Chính phủ
Về người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam

  
 Nghị định
71/2001/NĐ-CP 05/10/2001 Chính phủ
Về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

  
 Nghị định
60/CP 05/07/1994 Chính phủ
Về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software