Pháp điển Net - Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                     Chính phủ                                   CộNG Hoà Xã hội CHủ NGHĩA Việt NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 89/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2006

NGHị ĐịNH

Về nhãn hàng hoá

Chính PHủ

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 4 năm 1999;

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

NGHị ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/03/2007 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
29 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
45/2015/TTLT-BNNPT... 23/11/2015 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

  
 Thông tư Liên tịch
34/2014/TTLT-BYT-B... 27/10/2014 Bộ Y tế; Bộ Nông ...
Về việc hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn

  
 Thông tư
09/2007/TT-BKHCN 06/04/2007 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
91/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Chính phủ
Về nhãn hàng hoá

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
36/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về thương mại

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
95/2000/QĐ-TTg 15/08/2000 Thủ tướng Chính phủ
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/08/1999 của Thủ tướng Chính phủ

  
 Quyết định
178/1999/QĐ-TTg 30/08/1999 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software