Pháp điển Net - Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/07/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường                             Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 08/2006/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2006

QUYếT ĐịNH

Ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 Bộ TRƯởNG Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/08/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
31 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
17/2009/TT-BTNMT 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
24/2004/QĐ-BTNMT 01/11/2004 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software