Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 của Bộ Tư Pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất (Phần II)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

(tiếp theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006)

(tiếp theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006)

hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng,
văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT)

 

Mẫu số 30/VBTC

CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BảN Từ CHốI NHậN TàI SảN THừA Kế

Tôi là (4):

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Thời hạn sử dụng:............................................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:.........................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

- Những hạn chế về quyền sử dụng: ..................................................................................

...........................................................................................................................................

                                                                                               GIáM ĐốC                               (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/08/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
171 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2017/TT-BTP 12/04/2017 Bộ Tư pháp
Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software