Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 của Bộ Tư Pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất (Phần I)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ tư pháp -                                        cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

               bộ tài nguyên và                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   môi trường

   Số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

            Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2006

            THÔNG TƯ LIÊN TịCH

Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản

thực hiện quyền của người sử dụng đất

      

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- .........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..................................................................................................................................... (12)

- Văn bản nhận tài sản thừa kế này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người nhận tài sản thừa kế............... bản chính; lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

Công chứng viên

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/08/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
156 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2017/TT-BTP 12/04/2017 Bộ Tư pháp
Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software