Pháp điển Net - Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     chính phủ                                          cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 72/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2006

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện,

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

NGHị ĐịNH

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Văn phòng đại diện, Chi nhánh đã được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực vẫn được tiếp tục hoạt động theo đúng nội dung quy định trong Giấy phép đã cấp và phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo quy định của Nghị định này trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

2. Chi nhánh của các công ty thuốc lá nước ngoài đã được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì hoạt động theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 32. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Thương mại chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. chính phủ                                         thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/08/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
18 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
11/2006/TT-BTM 28/09/2006 Bộ Thương mại
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
120/2011/NĐ-CP 16/12/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
07/2016/NĐ-CP 25/01/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
36/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về thương mại

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
45/2000/NĐ-CP 06/09/2000 Chính phủ
Về việc quy định về Văn phòng đại diện Chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software