Pháp điển Net - Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

         HộI đồNG THẩM PHáN                     CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Toà án NHÂN DÂN TốI CAO Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

          Số 03/2006/NQ-HĐTP

            Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2006

NGHị QUYếT

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005
về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

HộI ĐồNG THẩM PHáN Toà án NHÂN DÂN TốI CAO

Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;

Căn cứ vào Nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội "Về việc thi hành Bộ luật dân sự";

Để áp dụng đúng và thống nhất quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 trong việc giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Quyết NGHị

I. Về những quy định chung

1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2006 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 01/2004/NQ-HĐTP ngày 28/4/2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

2. Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng mà có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về bồi thường, thì việc giải quyết được thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật đó.

3. Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh trước ngày 01/01/2006 (ngày Bộ luật dân sự năm 2005 có hiệu lực), thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 1995, các văn bản pháp luật hướng dẫn áp dụng Bộ luật dân sự năm 1995 và hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2004/NQ-HĐTP ngày 28/4/2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao để giải quyết.

4. Đối với các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà trong đó có quyết định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được hướng dẫn trong Nghị quyết này, thì không áp dụng Nghị quyết này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, trừ trường hợp việc kháng nghị bản án, quyết định có căn cứ khác./.

                                                                                TM. HộI ĐồNG THẩM PHáN                CHáNH án

                                                                                        Nguyễn Văn Hiện

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/08/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
33/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về dân sự

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị quyết
01/2004/NQ-HĐTP 28/04/2004 Hội đồng Thẩm ...
Về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software