Pháp điển Net - Luật số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội về Bảo hiểm xã hội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                      quốc hội                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 71/2006/QH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006

quốc hội
Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Khoá XI, kỳ họp thứ 9
(Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006)

Luật
Bảo hiểm xã hội

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về bảo hiểm xã hội.

Chương I
những quy định chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

2. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm mang tính kinh doanh. 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bị bãi bỏ.

Điều 141. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006

                                                                                          chủ tịch quốc hội

                                                                                       Nguyễn Phú Trọng

                                                                                                                                               

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2007 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
39 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
36/2014/TT-BYT 14/11/2014 Bộ Y tế
Về việc bổ sung bệnh bụi phổi-than nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định

  
 Quyết định
13/2014/QĐ-TTg 08/02/2014 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quy định đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí trong Công an nhân dân giai đoạn từ 01/01/1995 đến 31/12/2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương

  
 Nghị định
95/2013/NĐ-CP 22/08/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  
 Nghị định
86/2010/NĐ-CP 13/08/2010 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

  
 Quyết định
335/QĐ-BHXH 10/02/2010 Bảo hiểm Xã hội ...
Về mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội

  
 Nghị định
134/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Chính phủ
Về việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

  
 Nghị định
127/2008/NĐ-CP 12/12/2008 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

  
 Nghị định
122/2008/NĐ-CP 04/12/2008 Chính phủ
Về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

  
 Nghị định
83/2008/NĐ-CP 31/07/2008 Chính phủ
Về việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

  
 Nghị định
190/2007/NĐ-CP 28/12/2007 Chính phủ
Về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  
 Nghị định
135/2007/NĐ-CP 16/08/2007 Chính phủ
Về việc Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

  
 Quyết định
107/2007/QĐ-TTg 13/07/2007 Thủ tướng Chính phủ
Về việc tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn

  
 Nghị định
68/2007/NĐ-CP 19/04/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân, công an nhân dân

  
 Nghị định
152/2006/NĐ-CP 22/12/2006 Chính phủ
Về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
38/2013/QH13 16/11/2013 Quốc hội
Về việc làm

  
 Luật
32/2013/QH13 19/06/2013 Quốc hội
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
58/2014/QH13 20/11/2014 Quốc hội
Về bảo hiểm xã hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software