Pháp điển Net - Luật số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội về Chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                      quốc hội                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 70/2006/QH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006

QUốC HộI
NƯớC CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

Khoá XI, kỳ họp thứ 9
(Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006)

LUậT
CHứNG KHOáN

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 135. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 136. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29  tháng 6 năm 2006.

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                        Nguyễn Phú Trọng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2007 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
65 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
86/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

  
 Thông tư
197/2015/TT-BTC 03/12/2015 Bộ Tài chính
Về việc quy định về hành nghề chứng khoán

  
 Nghị định
42/2015/NĐ-CP 05/05/2015 Chính phủ
Về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

  
 Thông tư
05/2015/TT-BTC 15/01/2015 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

  
 Nghị định
01/2014/NĐ-CP 03/01/2014 Chính phủ
Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

  
 Nghị định
108/2013/NĐ-CP 23/09/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  
 Nghị định
58/2012/NĐ-CP 20/07/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

  
 Nghị định
85/2010/NĐ-CP 02/08/2010 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  
 Thông tư
194/2009/TT-BTC 02/10/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng

  
 Quyết định
15/2008/QĐ-BTC 27/03/2008 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán

  
 Quyết định
87/2007/QĐ-BTC 22/10/2007 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

  
 Thông tư
38/2007/TT-BTC 18/04/2007 Bộ Tài chính
Về hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

  
 Thông tư
18/2007/TT-BTC 13/03/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

  
 Nghị định
36/2007/NĐ-CP 08/03/2007 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  
 Nghị định
14/2007/NĐ-CP 19/01/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
27/VBHN-VPQH 18/12/2013 Văn phòng Quốc hội
Hợp nhất Luật Chứng khoán

  
 Luật
62/2010/QH12 24/11/2010 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software