Pháp điển Net - Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/06/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           bộ văn hoá - thông tin                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 62/2006/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2006

Quyết định

Về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu
"Gia đình văn hoá", "Làng văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá"

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở,

QUYếT ĐịNh

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 11. Tiền thưởng công nhận, khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 121/2005/NĐ-CP, ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; đồng thời căn cứ vào khả năng ngân sách và các nguồn lực xã hội hoá để tăng nguồn chi hỗ trợ cho các “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”.

Điều 12. Căn cứ kết quả bình xét, đánh giá hàng năm, các gia đình, làng, tổ dân phố đã đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” vi phạm những quy định của Quy chế này sẽ không được công nhận lại; những trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị thu hồi danh hiệu. Cấp ra quyết định công nhận danh hiệu, có trách nhiệm ra quyết định thu hồi danh hiệu.

Điều 13. Việc bình xét, công nhận, thu hồi quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” được tổ chức hàng năm vào quý IV; bình xét, công nhận và thu hồi quyết định công nhận danh hiệu “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” được tổ chức vào quý IV năm thứ 3.

Điều 14. Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 15. Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin phối hợp với Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến, quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, phản ánh về Bộ Văn hoá - Thông tin để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

                                                                     Bộ TRƯởNG Bộ VĂN HOá - THÔNG TIN

                                                                                       Phạm Quang Nghị

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/07/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
07/2011/TT-BVHTTDL 07/06/2011 Bộ Văn hoá, Thể ...
Về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
12/2011/TT-BVHTTDL 10/10/2011 Bộ Văn hoá, Thể ...
Về việc quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu "gia đình văn hóa"; "thôn văn hóa", "làng văn hóa", "ấp văn hóa", "bản văn hóa","tổ dân phố văn hóa" và tương đương

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
01/2002/QĐ-BVHTT 02/01/2002 Bộ Văn hóa - Thông tin
Về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software