Pháp điển Net - Thông tư số 109/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 109/2001/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001

Thông tư

Hướng dẫn kế toán tiếp nhận và
sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại

 

Thực hiện Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài;

Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán, quyết toán các khoản viện trợ không hoàn lại đối với các đơn vị tiếp nhận, sử dụng viện trợ không hoàn lại, như sau:

I- quy định chung

1- Viện trợ không hoàn lại là một khoản thu của Ngân sách Nhà nước và phải được hạch toán vào ngân sách và quyết toán theo mục lục Ngân sách Nhà nước.

Các khoản viện trợ không hoàn lại bao gồm: Viện trợ bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ, hàng hóa, tài sản dưới hình thức chương trình, dự á viện trợ trong các lĩnh vực hành chính sự nghiệp và đầu tư xây dựng cơ bản hoặc phi chương trình, dự án mang tính chất nhân đạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các khoản cứu trợ khẩn cấp, các khoản viện trợ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

2- Các Bộ, ban, ngành, cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội ở Trung ương và địa phương, các Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ban quản lý dự án viện trợ và các đơn vị có tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại (sau đây gọi tắt là đơn vị) đều phải kế toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản viện trợ đã nhận, đã sử dụng và thanh quyết toán nguồn viện trợ như nguồn kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của Chế độ kế toán hiện hành và theo quy định của Thông tư này.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Cột 12 = Cột 5 + Cột 6 - Cột 9

- Cột 13: Ghi tổng số lãi đã thu trong kỳ báo cáo

Số liệu ghi vào cột này lấy từ cột 11 trên Sổ theo dõi cho vay

- Cột 14: Ghi số lãi còn lại phải thu chuyển kỳ sau

Số liệu ghi vào cột này lấy từ cột 15 trên “Sổ theo dõi cho vay”

- Cột 15: Ghi tổng số được nhà tài trợ cho phép xóa nợ

Số liệu ghi vào cột này lấy từ cột 16 trên Sổ theo dõi cho vay.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2002 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
58 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software