Pháp điển Net - Quyết định số 17/2006/QĐ-BXD ngày 07/06/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   bộ xây dựng                                        cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 17/2006/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006

quyết định

Ban hành Quy định tạm thời
về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở

bộ trưởng bộ xây dựng

- Căn cứ Luật nhà ở số 56/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

- Nhằm góp phần tạo điều kiện cho người lao động có chỗ ở tốt hơn, từng bước chấn chỉnh, tiến tới thống nhất quản lý nhà nước về nhà ở cho người lao động thuê để ở;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà,

Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở”.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1. Uỷ ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến Quy định này và “Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở” do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành; đôn đốc kiểm tra các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở cho người lao động thuê để ở tại địa phương mình trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về việc cho thuê nhà ở.

6.2. Báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp Huyện 6 tháng một lần về tình hình nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc thanh tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. 

Điều 8:  Điều khoản thi hành

1. Cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về nhà ở tại địa phương triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để giải đáp hoặc điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

2. Giao Cục Quản lý nhà chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan ở Trung ương cũng như ở các địa phương hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này; định kỳ kiểm tra tình hình thực hiện, phát hiện những vướng mắc, phát sinh để kịp thời đề xuất việc bổ sung, sửa đổi Quy định này cho phù hợp với tình hình thực tế./.

                                                                                                bộ trưởng

                                                                                      Nguyễn Hồng Quân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
19/2016/TT-BXD 30/06/2016 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
56/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về nhà ở

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software