Pháp điển Net - Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/06/2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             ngân hàng nhà nước                                  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                     việt nam                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 24/2006/QĐ-NHNN

            Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2006

QuyếT ĐịNH

Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín

dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng

đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân, chia,

tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân

dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước

THốNG ĐốC NGÂN HàNG NHà NƯớC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
43 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
09/2018/TT-NHNN 30/03/2018 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

  
 Thông tư
04/2015/TT-NHNN 31/03/2015 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về quỹ tín dụng nhân dân

  
 Quyết định
26/2008/QĐ-NHNN 09/09/2008 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân ; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân ; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
615/2003/QĐ-NHNN 16/06/2003 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; việc mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh văn phòng đại diện, điểm giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân và việc thanh lý quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software