Pháp điển Net - Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/05/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                bộ tài nguyên và                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                   môi trường                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 04/2006/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2006

THÔNG TƯ

Hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán,
xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18//2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại Công văn số 4758/BTC-HCSN ngày 10 tháng 4 năm 2006 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2983/BKH-KHGDTN&MT ngày 26 tháng 4 năm 2006; Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

I. CáC QUY ĐịNH CHUNG

1. Thông tư này áp dụng để tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp từ nguồn ngân sách Nhà nước.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/06/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
16 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
04/2005/QĐ-BTNMT 30/06/2005 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Phần II và hết)

  
 Quyết định
04/2005/QĐ-BTNMT 30/06/2005 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Phần I)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software