Pháp điển Net - Thông tư số 36/2006/TT-BTC ngày 28/04/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký hoạt động tư vấn về giá đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   bộ tài chính                                        cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 36/2006/TT-BTC

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2006

THÔNG Tư

Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động,

đăng ký hoạt động tư vấn về giá đất

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Sau khi thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn về giá đất như sau:

1. phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký hoạt động tư vấn về giá đất.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Tổ CHứC THựC HIệN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các Bộ, ngành có liên quan, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo cho các Sở ngành có liên quan hướng dẫn các tổ chức tư vấn giá đất thực hiện Thông tư này.

3. Quản lý Nhà nước về tư vấn giá đất, xử lý tranh chấp về tư vấn giá đất được áp dụng theo các Điều 21, 22 Chương IV: Quản lý nhà nước về thẩm định giá, Điều 23 Chương V: Xử lý tranh chấp về thẩm định giá quy định tại Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá.

Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị báo cáo Bộ Tài chính để hướng dẫn giải quyết./.

                                                                                             kt. bộ trưởng                                         thứ trưởng

                                                                                             Trần Văn Tá

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/05/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software