Pháp điển Net - Thông tư số 35/2006/TT-BTC ngày 20/04/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10/01/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   Bộ tài chính                                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 35/2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2006

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10/1/2006 của
Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10/1/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

 

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

1. Thông tư này áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm: Ngân hàng Nhà nước Trung ương; các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các văn phòng đại diện ở trong nước và ngoài nước; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước không hưởng kinh phí ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước).

Học viện ngân hàng, trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chế độ quản lý tài chính theo các quy định chung của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

2. Ngân hàng Nhà nước được sử dụng các nguồn thu để trang trải chi phí hoạt động của mình. Chênh lệch thu, chi sau khi trích lập quỹ theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định cụ thể tại Thông tư này, số còn lại nộp Ngân sách Nhà nước.

3. Ngân hàng Nhà nước không phải nộp các loại thuế đối với các hoạt động nghiệp vụ và dịch vụ Ngân hàng.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong trường hợp xét thấy các vi phạm kỷ luật tài chính của Ngân hàng Nhà nước xảy ra ở nhiều chi nhánh, đơn vị trực thuộc, số liệu báo cáo tài chính chưa đủ tin cậy, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm tra xác định lại số liệu báo cáo tài chính năm.

Chương III
Tổ CHứC THựC HIệN

1.  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng từ năm tài chính 2006, thay thế các thông tư: Thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/9/1999; Thông tư số 29/2002/TT-BTC ngày 26/3/2002; Thông tư số 117/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003; Thông tư số 37/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004; Thông tư số 108/2004/TT-BTC ngày 16/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện chế độ tài chính theo đúng quy định tại Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10/1/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính Ngân hàng Nhà nước và nội dung hướng dẫn tại Thông tư này. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm gửi các văn bản hướng dẫn Thông tư này trong nội bộ ngành cho Bộ Tài chính để theo dõi thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, xem xét, giải quyết./.

                                                                                             Kt. Bộ trưởng
                                                                                               thứ trưởng

                                                                                             Trần Văn Tá

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/05/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
17 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
195/2013/TT-BTC 18/12/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
07/2006/NĐ-CP 10/01/2006 Chính phủ
Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
108/2004/TT-BTC 16/11/2004 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi Thông tư số 117/2003/TT/BTC ngày 08/12/2003 "Thông tư sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/09/1999 và Thông tư số 29/2002/TT-BTC ngày 26/03/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Viêt Nam"

  
 Thông tư
37/2004/TT/BTC 26/04/2004 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/09/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Thông tư
117/2003/TT/BTC 08/12/2003 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/09/1999 và Thông tư số 29/2002/TT/BTC ngày 26/03/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Thông tư
29/2002/TT-BTC 26/03/2002 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/09/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Thông tư
111/1999/TT/BTC 17/09/1999 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software