Pháp điển Net - Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11/04/2006 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                Bộ Công nghiệp                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 01/2006/TT-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2006

THÔNG TƯ

Hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc
và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý,
hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật
thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học;

Căn cứ Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về An toàn hoá chất;

Căn cứ Luật Phòng, Chống ma tuý và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất Bảng thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học; hoá chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất nhập khẩu theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp như sau:

I. NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
11 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
06/2015/TT-BCT 23/04/2015 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

  
 Thông tư
10/2006/TT-BCN 01/12/2006 Bộ Công nghiệp
Về việc sửa đổi khoản 3 Mục II Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11/04/2006 hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

  
 Quyết định
1236/QĐ-BCN 12/05/2006 Bộ Công nghiệp
Về việc đính chính Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
32/2017/TT-BCT 28/12/2017 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software