Pháp điển Net - Quyết định số 241/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà nội về việc sửa đổi một số nội dung quy định về việc thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               uỷ ban nhân dân                                     cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

               thành phố hà nội                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 241/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 30 ngày 12 năm 2005

quyết định

Về việc sửa đổi một số nội dung Quy định về việc
thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực
xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

uỷ ban nhân dân thành phố hà nội

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường;

- Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;

- Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính Phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà;

- Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông công chính tại Tờ trình số 1018/ TTr-GTCC ngày 9/12/2005;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 2: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế quy định tại Điều 5 và Điều 6 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng Uỷ Ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Giao thông công chính và Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan của Thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện, Phường, Xã, Thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                   t/m ubnd thành phố hà nội                               k/t chủ tịch                                                                                                                              phó chủ tịch

                                                                                            Đỗ Hoàng Ân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/01/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
02/2005/QĐ-UB 10/01/2005 Uỷ ban nhân dân ...
Về ban hành quy định về việc thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
02/2005/QĐ-UB 10/01/2005 Uỷ ban nhân dân ...
Về ban hành quy định về việc thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software