Pháp điển Net - Quyết định số 238/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà nội về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Mẹ - Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               uỷ ban nhân dân                                     cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

               thành phố hà nội                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 238/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005

quyết định

"Về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức và
hoạt động của Công ty Mẹ - Tổng Công ty Đầu tư và
phát triển nhà Hà Nội"

Uỷ BAN NHÂN DÂN THàNH PHố Hà Nội

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng Công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng Công ty nhà nước, Công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty con;

- Căn cứ Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào Doanh nghiệp khác;

- Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BKH ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình xây dựng điều lệ Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập và điều lệ Công ty mẹ trong mô hình Công ty mẹ - Công ty con;

- Căn cứ Quyết định số 97/2005/QĐ-UB ngày 7 tháng 7 năm 2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc hợp nhất Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng HN với Văn phòng Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội để thành lập Công ty Mẹ - Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Trang trí nội thất Handico;

26. Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41;

27. Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị và khu công nghiệp;

28. Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội;

29. Công ty Cổ phần Thương mại và phát triển nhà số 35 Hà Nội;

30. Công ty Cổ phần Đầu tư và khai thác kinh doanh Hà Nội;

31. Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Trường Tiền;

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/12/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
50 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software