Pháp điển Net - Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/04/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                    Bộ tài chính                                        cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 29/2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2006

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006

của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị

tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/05/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
13/2006/NĐ-CP 24/01/2006 Chính phủ
Về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software