Pháp điển Net - Quyết định số 240/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà nội về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Uỷ ban nhân dân                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

              thành phố Hà Nội                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 240/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005

Quyết định

Về hoạt động của các phương tiện giao thông
trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Uỷ ban nhân dân thành phố hà nội

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

- Căn cứ Luật giao thông đường bộ.

- Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật giao thông đường bộ.

- Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông công chính và Giám đốc Công an Thành Phố Hà Nội tại Tờ trình số 1019/TTr-GTCC-CATP ngày 29/12/2005,

Quyết định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

a/ Tổ chức chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định tại quyết định này và các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

b/ Tổ chức việc cấp phép lưu hành đặc biệt cho các xe vào đường cấm theo quy định tại điểm g khoản 7 điều II quy định này.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 30/01/2003 và số 167/2003/QĐ-UB ngày 03/12/2003 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng Uỷ Ban nhân dân Thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện; Giám đốc Công an Thành Phố; Giám đốc Sở Giao thông công chính và Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan và mọi người tham gia giao thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                   T/M UBND THàNH PHố Hà NộI
                                                                                      k/t chủ tịch                               PHó CHủ TịCH

                                                                                            Đỗ Hoàng Ân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/01/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
103/2006/QĐ-UBND 19/06/2006 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung quy định tại Quyết định số 240/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
09/2010/QĐ-UBND 02/02/2010 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc ban hành quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
167/2003/QĐ-UB 03/12/2003 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung quy định hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà nội

  
 Quyết định
167/2003/QĐ-UB 10/09/2003 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố

  
 Quyết định
26/2003/QĐ-UB 30/01/2003 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc quy định hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software