Pháp điển Net - Quyết định số 20/2006/QĐ-BTC ngày 31/03/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                    bộ tài chính                                        cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 20/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2006

quyết định

Về việc sửa đổi Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp
và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Bộ trưởng bộ tài chính

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (tại văn bản số 307/BNN-PC ngày 13/02/2006 và văn bản số 484/BNN-PC ngày 02/03/2006);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

quyết định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/04/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
136/2010/TT-BTC 13/09/2010 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
08/2005/QĐ-BTC 20/01/2005 Bộ Tài chính
Về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software