Pháp điển Net - Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 15/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006

QUYếT ĐịNH

Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

Bộ TRƯởNG Bộ TàI CHíNH

- Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Chế độ Kế toán doanh nghiệp, gồm 4 phần:

Phần thứ nhất - Hệ thống tài khoản kế toán;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/04/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
57 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
244/2009/TT-BTC 31/12/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp

  
 Thông tư
206/2009/TT-BTC 27/10/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
200/2014/TT-BTC 22/12/2014 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
03/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về kế toán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
167/2000/QĐ-BTC 25/10/2000 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp

  
 Thông tư
54/2000/TT-BTC 07/06/2000 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán đối với hàng hoá của các đơn vị kinh doanh bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác và xuất bán qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

  
 Thông tư
120/1999/TT-BTC 07/10/1999 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

  
 Thông tư
107/1999/TT-BTC 01/09/1999 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đi thuê tài chính

  
 Thông tư
186/1998/TT-BTC 28/12/1998 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt

  
 Thông tư
180/1998/TT/BTC 26/12/1998 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn bổ sung kế toán thuế giá trị gia tăng

  
 Thông tư
100/1998/TT-BTC 15/07/1998 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

  
 Thông tư
77/1998/TT/BTC 06/06/1998 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra "Đồng" Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp

  
 Thông tư
33/1998/TT/BTC 17/03/1998 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn hạch toán trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp Nhà nước

  
 Thông tư
10TC/CĐKT 20/03/1997 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

  
 Quyết định
1141TC/QĐ/CĐKT 01/11/1995 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software