Pháp điển Net - Quyết định số 75/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            bộ giao thông vận tải                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 75/2005/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005

QUYếT ĐịNH

Ban hành Tiêu chuẩn ngành

Bộ TRƯởNG Bộ GIAO THÔNG VậN TảI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996.

Căn cứ Luật Đ­ường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh chất l­ượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Cục tr­ưởng Cục Đ­ường sắt Việt Nam, Vụ tr­ưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

Quyết định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Dồn ra ngoài giới hạn ga

B. Dồn ở đường nhánh trong khu gian

Mục 4. Dồn đẩy tay

Chương XII. Công tác điều độ chạy tầu

Chương XIII. Cấp cảnh báo

Chương XIV. Tổ chức thực hiện

Các phụ bản

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/01/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
111 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
02/2007/QĐ-BGTVT 17/01/2007 Bộ Giao thông-vận tải
Về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 75/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005, số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 và số 27/2006/QĐ-BGTVT ngày 08/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông-vậ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
1571/QĐ-BGTVT 05/07/2012 Bộ Giao thông vận tải
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2012

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software