Pháp điển Net - Quyết định số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 bộ giao thông                                       cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                       vận tải                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 76/2005/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005

QuyếT ĐịNH

Ban hành Tiêu chuẩn ngành

Bộ TRƯởNG Bộ GIAO THÔNG VậN TảI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Cục tr­ưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Mục 9. Biện pháp chạy goòng

Mục 10. Cấp cảnh báo

Phần thứ năm
TRáCH NHIệM CủA NHÂN VIÊN ĐƯờNG SắT

Chư­ơng XVII. Quy định chung

Ch­ương XVIII. Trách nhiệm chấp hành quy phạm kỹ thuật khai thác đường sắt

Phần thứ sáu
Tổ CHứC THựC HIệN

Các phụ bản  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/01/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
119 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
02/2007/QĐ-BGTVT 17/01/2007 Bộ Giao thông-vận tải
Về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 75/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005, số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 và số 27/2006/QĐ-BGTVT ngày 08/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông-vậ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
1571/QĐ-BGTVT 05/07/2012 Bộ Giao thông vận tải
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2012

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software