Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
           bộ giáo dục và đào tạo                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

         bộ nội vụ - Bộ Tài chính                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006

Thông tư liên tịch

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg
ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi
đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Căn cứ Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

I. PHạM VI, ĐốI TƯợNG Và ĐIềU KIệN áP DụNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng           

 a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2. Điều kiện áp dụng          

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/02/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
244/2005/QĐ-TTg 06/10/2005 Thủ tướng Chính phủ
Về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
42/2003/TTLT/BGDĐ... 29/08/2003 Bộ Giáo dục và ...
Về việc hướng dẫn một số chính sách thực hiện Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ về "Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề"

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
147/1998/TT-LT-TCC... 05/03/1998 Ban Tổ chức - Cán ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software