Pháp điển Net - Quyết định số 252/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chế độ tài chính đối với hoạt động sự nghiệp của Đài Truyền hình thành phố giai đoạn 2005 - 2007
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Uỷ ban nhân dân                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

         thành phố Hồ Chí Minh                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 252/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2005

QuyếT ĐịNH

Về chế độ tài chính đối với hoạt động sự nghiệp
của Đài Truyền hình thành phố giai đoạn 2005 - 2007

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nư­ớc ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lư­ơng và thu nhập trong các Công ty Nhà n­ước và Thông t­ư số 07/2005/TT-BLĐTB&XH ngày 05 tháng 1 năm 2005 hư­ớng dẫn thực hiện Nghị định 205/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-UB ngày 01 tháng 08 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình thành phố;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Sở Nội vụ h­ướng dẫn về sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế, quản lý biên chế khung phù hợp với chức năng nhiệm vụ đ­ược giao trong tình hình mới.

4. Sở Kế hoạch và Đầu t­ư hư­ớng dẫn về cơ chế sử dụng và kế hoạch đầu tư­ để chi đầu t­ư xây dựng, tăng cư­ờng cơ sở vật chất, kỹ thuật của Đài Truyền hình thành phố.

Điều 7. Trong thời gian đ­ược giao tự chủ tài chính trong 3 năm (2005 - 2007) nếu có thay đổi về nhiệm vụ, chính sách Nhà N­ước, điều kiện khách quan, ảnh h­ưởng đến dự toán thu, chi so với quyết định giao, Đài Truyền hình thành phố phối hợp với Sở Tài chính đề xuất trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Th­ương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư­, Giám đốc Sở Văn hoá và Thông tin, Cục tr­ưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà n­ước thành phố, Giám đốc Đài Truyền hình thành phố và Thủ trư­ởng các Sở - ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                        tm. Uỷ ban nhân dân
                                                                                               kt. Chủ tịch
                                                                                              phó Chủ tịch

                                                                                        Nguyễn Thành Tài

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/12/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software