Pháp điển Net - Quyết định số 49/2005/QĐ-BYT ngày 30/12/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định nội dung, hình thức thi tuyển viên chức y tế
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                       bộ y tế                                  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 49/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005

QUYếT ĐịNH

Về việc ban hành "Quy định nội dung, hình thức thi
tuyển viên chức y tế"

Bộ TRƯởNG Bộ Y Tế

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định nội dung, hình thức thi tuyển viên chức y tế”.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương IV
Tổ CHứC THựC HIệN

Điều 8. Trách nhiệm, thẩm quyền thực hiện thi tuyển và kiểm tra giám sát

1. Cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tổ chức thi tuyển viên chức y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Quy định này.

2. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị được giao quyền tổ chức thi tuyển thực hiện việc kiểm tra, giám sát, thanh tra kỳ thi đảm bảo sự khách quan, nghiêm túc, công bằng.

3. Các trường hợp vi phạm quy định về nội dung, hình thức thi tuyển công chức, viên chức y tế tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hành chính, bị huỷ bỏ kết quả thi hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự./.

                                                                    bộ trưởng

                                                                    Trần Thị Trung Chiến

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/02/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software