Pháp điển Net - Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     chính phủ                                         cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 13/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006

NGHị ĐịNH

Về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản

của các tổ chức đ­ược Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHị ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Hướng dẫn xử lý những v­ướng mắc về xác lập quyền sử dụng đất của tổ chức.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

ch­ương IV
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 16. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trư­ớc đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 17. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ                                         thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/02/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Công văn
7388/UBND-CNN 06/10/2006 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản theo quy định tại Nghị định số 13/2006/NĐ-CP của Chính phủ

  
 Thông tư
29/2006/TT-BTC 04/04/2006 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
13/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software