Pháp điển Net - Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   bộ tài chính                                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 94/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2005

 quyết Định

Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

bộ trưởng bộ tài chính

- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hư­ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà n­ước;

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nư­ớc số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hư­ớng dẫn thi hành LuậtNgân sách nhà n­ước;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ trư­ởng Vụ Ngân sách Nhà nư­ớc và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ", gồm 5 phần:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Cột 4 - Số còn lại: Phản ánh số còn lại cuối kỳ của từng hoạt động.

Mỗi hoạt động có thể chi tiết thêm các khoản mục thu, chi theo yêu cầu quản lý.

Báo cáo đ­ược lập làm 4 bản:

- 1 bản gửi Phòng Tài chính quận, huyện

- 1 bản gửi ở Hội đồng nhân dân xã

- 1 bản gửi Uỷ ban nhân dân xã

- 1 bản l­ưu ở bộ phận tài chính - kế toán xã

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/02/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
59 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
146/2011/TT-BTC 26/10/2011 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán ngân sách và Tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
208/2003/QĐ-BTC 15/12/2003 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định 141/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  
 Quyết định
141/2001/QĐ-BTC 21/12/2001 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Chế độ Kế toán ngân sách xã và tài chính xã

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software