Pháp điển Net - Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                         cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 160/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12  năm 2005

nghị định

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản

chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ tr­ưởng Bộ Tài nguyên và Môi trư­ờng,

NGHị ĐịNH

Ch­ương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 71. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi).

Điều 72. Trách nhiệm của cán Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương và tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Bộ trư­ởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ tr­ưởng các Bộ có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hư­ớng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trư­ởng, Thủ trư­ởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tr­ưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. chính phủ                                         thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/01/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
39 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
33/2010/TT-BTNMT 09/12/2010 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ quặng sắt

  
 Thông tư
38/2010/TT-BTC 19/03/2010 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

  
 Quyết định
06/2006/QĐ-BTNMT 07/06/2006 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc ban hành quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn

  
 Thông tư
01/2006/TT-BTNMT 23/01/2006 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
38/2011/NĐ-CP 26/05/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005

  
 Nghị định
07/2009/NĐ-CP 22/01/2009 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
15/2012/NĐ-CP 09/03/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
46/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản

  
 Luật
<> 20/03/1996 Quốc hội
Về khoáng sản

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
76/2000/NĐ-CP 15/12/2000 Chính phủ
Về quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software