Pháp điển Net - Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Xây dựng                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 20/2005/TT-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2005

THÔNG TƯ

Hư­ớng dẫn quản lý cây xanh đô thị

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Bộ Xây dựng h­ướng dẫn công tác quản lý cây xanh đô thị như­ sau:

phần i
NhữNG QUY ĐịNH CHUNG

i. mục đích

Thông tư­ này h­ướng dẫn công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm:

- Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nư­ớc đồng thời khuyến khích toàn xã hội tham gia quản lý, bảo vệ, phát triển cây xanh đô thị trên toàn quốc phù hợp với Định hư­ớng phát triển đô thị Việt Nam và qui hoạch xây dựng đô thị.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/01/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
17 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
20/2009/TT-BXD 30/06/2009 Bộ Xây dựng
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software