Pháp điển Net - Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 02/2006/NĐ-CP

Hà Nội,  ngày 05 tháng 01 năm 2006

NGHị ĐịNH

Về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

NGHị ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này bản Quy chế khu đô thị mới. Các quy định trước đây về khu đô thị mới trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Nghị định này, định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước nếu không làm tròn nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực dưới mọi hình thức gây trở ngại cho việc phát triển đầu tư hợp pháp sẽ bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Chương VIII
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 31. Tổ chức thi hành

1. Đối với dự án khu đô thị mới đã và đang triển khai thực hiện trước khi Quy chế này có hiệu lực thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, các chủ đầu tư cấp 1, cấp 2 căn cứ vào Quy chế này để xác lập các quy định bổ sung đối với dự án để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư và bảo đảm đầu tư đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng, các dịch vụ đô thị và hiệu quả đầu tư của dự án khu đô thị mới. Các nội dung được quy định tại quyết định đầu tư đã được cấp nếu thuận lợi hơn thì được bảo lưu.

2. Chính quyền các địa phương không được tự đặt ra các quy định yêu cầu chủ đầu tư dự án khu đô thị mới phải thực hiện các nghĩa vụ trái pháp luật và trái với quy định tại Quy chế này. Khi ban hành các quy định về nghĩa vụ của chủ đầu tư các dự án khu đô thị mới đối với địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải lấy ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường./.  

                                                                                            tM. Chính phủ                                        Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
21 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2006/TT-BXD 18/08/2006 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 Chính phủ
Về việc quản lý đầu tư phát triển đô thị

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software