Pháp điển Net - Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     chính phủ                                          cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 150/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 12  năm 2005

nghị định

Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHị ĐịNH

Ch­ương I
NHữNG Quy ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 49/CP ngày 15 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và Điều 20 Nghị định số 88/CP ngày 14 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội.

Điều 46. Tổ chức thực hiện

Bộ trư­ởng Bộ Công an h­ướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này; ban hành các biểu mẫu để thống nhất sử dụng khi xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Điều 47. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trư­ởng, Thủ tr­ưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tr­ưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư­ơng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.   

                                                                                             tm. chính phủ                                         thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/01/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
36 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
30/2007/TT-BCA-C11 12/12/2007 Bộ Công an
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
129/2006/NĐ-CP 31/10/2006 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
73/2010/NĐ-CP 12/07/2010 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
49/CP 15/08/1996 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự

  
 Nghị định
88/CP 14/12/1995 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software