Pháp điển Net - Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                         cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 154/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12  năm 2005

nghị định

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan
về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trư­ởng Bộ Tài chính,

NGHị ĐịNH

Ch­ương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan; Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Các quy định trư­ớc đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 78. Trách nhiệm thi hành Nghị định

Bộ Tài chính hư­ớng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư­ơng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. chính phủ                                         thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/01/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
48 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
94/2014/TT-BTC 17/07/2014 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng

  
 Thông tư
70/2014/TT-BTC 28/05/2014 Bộ Tài chính
Về việc quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hoá lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, pha chế khí và khí dầu mỏ hoá lỏng; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hoá lỏng

  
 Thông tư
13/2014/TT-BTC 24/01/2014 Bộ Tài chính
Về việc quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài

  
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần IV - hết)

  
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần II)

  
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần III)

  
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  
 Thông tư
86/2013/TT-BTC 27/06/2013 Bộ Tài chính
Về quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

  
 Thông tư
59/2013/TT-BTC 08/05/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

  
 Thông tư
186/2012/TT-BTC 02/11/2012 Bộ Tài chính
Về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh

  
 Thông tư
183/2012/TT-BTC 25/10/2012 Bộ Tài chính
Về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

  
 Thông tư
15/2012/TT-BTC 08/02/2012 Bộ Tài chính
Về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  
 Thông tư
190/2011/TT-BTC 20/12/2011 Bộ Tài chính
Về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch

  
 Thông tư
194/2010/TT-BTC 06/12/2010 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu ( Phần III và hết)

  
 Thông tư
194/2010/TT-BTC 06/12/2010 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu

  
 Thông tư
194/2010/TT-BTC 06/12/2010 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu ( Phần II)

  
 Thông tư
79/2009/TT-BTC 20/04/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  
 Thông tư
79/2009/TT-BTC 20/04/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần II - hết)

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
42/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan

  
 Luật
29/2001/QH10 29/06/2001 Quốc hội
Về hải quan

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
101/2001/NĐ-CP 31/12/2001 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan

  
 Nghị định
102/2001/NĐ-CP 31/12/2001 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software