Pháp điển Net - Lệnh số 28/2005/L/CTN ngày 12/12/2005 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sở hữu trí tuệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  chủ tịch nước                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 28/2005/L/CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2005

lệnh của chủ tịch nước

Về việc công bố Luật

chủ tịch
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào Điều 50 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/12/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software