Pháp điển Net - Luật số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội về sở hữu trí tuệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                      quốc hội                                           cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số: 50/2005/QH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005

quốc hội
nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Khoá XI, kỳ họp thứ 8
(Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005)

 luật
sở hữu trí tuệ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về sở hữu trí tuệ.

Phần thứ nhất
Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 221. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.

Điều 222. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

                                                                                         Chủ tịch Quốc hội

                                                                                          Nguyễn Văn An   

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2006 
Ngày công báo
18/02/2006 
Số công báo
33+34-T02/2006 
Số trang
90 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
21/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Chính phủ
Về việc quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

  
 Nghị định
131/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

  
 Nghị định
99/2013/NĐ-CP 29/08/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

  
 Nghị định
109/2011/NĐ-CP 02/12/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

  
 Nghị định
88/2010/NĐ-CP 16/08/2010 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

  
 Nghị định
47/2009/NĐ-CP 13/05/2009 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

  
 Thông tư Liên tịch
02/2008/TTLT-TANDT... 03/04/2008 Tòa án Nhân dân tối ...
Về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân

  
 Nghị định
104/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

  
 Nghị định
103/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

  
 Nghị định
105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

  
 Nghị định
106/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

  
 Nghị định
100/2006/NĐ-CP 21/09/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
19/VBHN-VPQH 18/12/2013 Văn phòng Quốc hội
Hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

  
 Luật
36/2009/QH12 19/06/2009 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software