Pháp điển Net - Luật số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội về nhà ở
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   QUốC HộI                                         cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số: 56/2005/QH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 11  năm 2005

 

quốc hội
nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khoá XI, kỳ họp thứ 8
(Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005)

LUậT
NHà ở

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về nhà ở.

Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 Luật này quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 152. Hiệu lực pháp lý của các giấy chứng nhận về quyền sở hữu đối với nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp trước ngày Luật nhà ở có hiệu lực thi hành

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trong các thời kỳ trước đây, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai mà trong nội dung đã ghi nhận về nhà ở được xây dựng trên đất ở đó thì nay vẫn còn nguyên giá trị pháp lý và không phải đổi lại theo quy định về Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Điều 11 của Luật này, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở mới. 

Điều 153. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.    

                                                                                          chủ tịch quốc hội             

                                                                                           Nguyễn Văn An       

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2006 
Ngày công báo
16/02/2006 
Số công báo
31+32-T02/2006 
Số trang
43 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
188/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Chính phủ
Về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  
 Nghị định
121/2013/NĐ-CP 10/10/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

  
 Nghị định
84/2013/NĐ-CP 25/07/2013 Chính phủ
Về việc quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

  
 Nghị định
34/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Chính phủ
Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

  
 Nghị định
71/2010/NĐ-CP 23/06/2010 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  
 Nghị định
90/2006/NĐ-CP 06/09/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  
 Quyết định
17/2006/QĐ-BXD 07/06/2006 Bộ Xây dựng
Về việc ban hành quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
20/VBHN-VPQH 18/12/2013 Văn phòng Quốc hội
Hợp nhất Luật nhà ở

  
 Luật
38/2009/QH12 19/06/2009 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

  
 Luật
34/2009/QH12 18/06/2009 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
65/2014/QH13 25/11/2014 Quốc hội
Về Nhà ở

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software