Pháp điển Net - Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 bộ quốc phòng                                      cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 181/2005/TT-BQP

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2005

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ
về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền

Ngày 14 tháng 3 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền (gọi tắt là NĐ32/2005/NĐ-CP), trong đó khoản 2 Điều 24 quy định “Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này".

Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành liên quan, Bộ Quốc phòng h­ướng dẫn thực hiện cụ thể một số nội dung sau đây:

I. NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

1. Cửa khẩu biên giới đất liền bao gồm: Cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ đư­ợc mở trên các tuyến đ­ường bộ, đ­ường sắt, đ­ường thuỷ nội địa trong khu vực biên giới theo Hiệp định về Quy chế biên giới đã đ­ược ký kết giữa Chính phủ n­ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ n­ước láng giềng để thực hiện việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu (viết tắt là xuất, nhập) của người, phương tiện, hàng hoá.

a) Cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ quy định tại Điều 3 Nghị định 32/2005/NĐ-CP.

b) Các hoạt động xuất, nhập của người, phương tiện, hàng hoá của Việt Nam, nư­ớc ngoài và các hoạt động khác tại cửa khẩu biên giới phải thực hiện đúng các quy định của Nghị định 32/2005/NĐ-CP; các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và tăng cư­ờng quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất, nhập tại cửa khẩu.

c) Việc nâng cấp cửa khẩu (từ đ­ường qua lại biên giới lên cửa khẩu phụ; cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính; cửa khẩu chính lên cửa khẩu quốc tế) phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Khu vực cửa khẩu (Chữ Trung Quốc)

(Tham khảo)

2. Khu vực cửa khẩu (Chữ Lào)

 (Tham khảo)

3. Khu vực cửa khẩu (Chữ Cam Pu Chia)

 (Tham khảo)

Ghi chú Chiều cao của chữ 100 mm

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/12/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
12 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
90/2011/TT-BQP 30/06/2011 Bộ Quốc phòng
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/03/2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
09/2016/TT-BQP 03/02/2016 Bộ Quốc phòng
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
32/2005/NĐ-CP 14/03/2005 Chính phủ
Về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software