Pháp điển Net - Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 142/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005

Nghị định

Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Xét đề nghị của Bộ trư­ởng Bộ Tài chính,

Nghị định

Ch­ương I
những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghị định này thay thế các quy định về ­ưu đãi tiền thuê đất quy định tại Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về ư­u đãi đầu tư­ xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.

Những quy định trư­ớc đây về đơn giá thuê đất, thu tiền thuê đất trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 28. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người được nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/12/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
16 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
216/2012/TT-BTC 10/12/2012 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn xác định tiền thuê đất đối với đất trồng cây cao su

  
 Quyết định
62/2009/QĐ-TTg 20/04/2009 Thủ tướng Chính phủ
Về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng

  
 Thông tư
05/2007/TT-BTNMT 30/05/2007 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em

  
 Thông tư
120/2005/TT-BTC 30/12/2005 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
121/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  
 Nghị định
69/2009/NĐ-CP 13/08/2009 Chính phủ
Về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
46/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
13/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về đất đai

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
71/2001/NĐ-CP 05/10/2001 Chính phủ
Về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software