Pháp điển Net - Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/06/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Phần I)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 Bộ Tài nguyên                                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                 và Môi trường                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 04/2005/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2005

Quyết định

Ban hành quy trình lập và điều chỉnh
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (*)

bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 65/TTr-ĐTQH ngày 10 tháng 5 năm 2005 của Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai về việc xin phê duyệt quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.2. Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối.

4.2. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

4.2.1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

4.2.2. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối trên mạng thông tin quản lý nhà nước của tỉnh;

4.2.3. Trích đăng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối trên báo của địa phương./.

                                                                                             kt. bộ trưởng                                         thứ trưởng

                                                                                           Đặng Hùng Võ

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/10/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
135 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2006/TT-BTNMT 22/05/2006 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software