Pháp điển Net - Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30/08/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                       Bộ Y tế                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 23/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2005

Quyết định

Về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và
Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh
(*)

Bộ trưởng Bộ Y tế

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế,

Quyết định

Điều 1. Ban hành "Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh" để áp dụng thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trong cả nước.

Điều 2. Trên cơ sở Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh này, Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm ra quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập thuộc sự quản lý về chuyên môn của Sở và các bệnh viện, phòng khám ngoài công lập; phòng khám, trung tâm y tế có chức năng khám chữa bệnh của y tế ngành đóng trên địa bàn; Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện ngành. Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh được phê duyệt cho mỗi cơ sở khám chữa bệnh sẽ là cơ sở để Bảo hiểm y tế thanh toán và chuyển tuyến.

Điều 3. Giao cho Vụ Điều trị làm đầu mối phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế và các Vụ, Cục có liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện “Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh”.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/10/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
127 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
43/2013/TT-BYT 11/12/2013 Bộ Y tế
Về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  
 Thông tư
43/2013/TT-BYT 11/12/2013 Bộ Y tế
Về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phần II)

  
 Thông tư
43/2013/TT-BYT 11/12/2013 Bộ Y tế
Về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phần III)

  
 Thông tư
43/2013/TT-BYT 11/12/2013 Bộ Y tế
Về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phần IV)

  
 Thông tư
43/2013/TT-BYT 11/12/2013 Bộ Y tế
Về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phần V)

  
 Thông tư
43/2013/TT-BYT 11/12/2013 Bộ Y tế
Về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phần VI)

  
 Thông tư
43/2013/TT-BYT 11/12/2013 Bộ Y tế
Về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phần VII)

  
 Thông tư
43/2013/TT-BYT 11/12/2013 Bộ Y tế
Về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phần VIII - hết)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software