Pháp điển Net - Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 135/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2005

nghị định

Về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất
và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà n­ước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Bộ trư­ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

NGHị ĐịNH
Ch­ương I
NHữNG QUY định chung

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Đối với nông tr­ường quốc doanh, lâm tr­ường quốc doanh có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì thực hiện khoán bảo vệ r­ừng theo quy định về khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

5. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 18. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi tr­ường, Bộ Tài chính hư­ớng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trư­ởng, Thủ trư­ởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trư­ởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư­ơng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                    tm. chính phủ                             thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/12/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
12 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
102/2006/TT-BNN 13/11/2006 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
168/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Chính phủ
Về việc quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
13/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
01/CP 04/01/1995 Chính phủ
Về ban hành bản quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software