Pháp điển Net - Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/06/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Phần II và hết)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      bộ tài nguyên và môi trường                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 04/2005/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2005

quy trình
lập và điều chỉnh quy hoạch
sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT
ngày 30 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

mục lục

Phần I: quy trình lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch
sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

 Bước 1: Công tác chuẩn bị

 Bước 2: Điều tra, thu nhập các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

Bước 3: Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến việc sử dụng đất

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Công bố kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối

4.1. Nhân sao và chuẩn bị tài liệu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối để công bố công khai. Tài liệu gồm:

4.1.1. Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối đối với xã không thuộc khu vực phát triển đô thị trong kỳ quy hoạch sử dụng đất hoặc Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối đối với phường, thị trấn và các xã thuộc khu vực phát triển đô thị trong kỳ quy hoạch sử dụng đất;

4.1.2. Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối.

4.2. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã./.

                                                                                             kt. bộ trưởng
                                                                                               thứ trưởng

                                                                                           Đặng Hùng Võ

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/10/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
115 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2006/TT-BTNMT 22/05/2006 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software