Pháp điển Net - Thông tư số 07/2005/TT-BTP ngày 31/08/2005 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   Bộ Tư pháp                                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 07/2005/TT-BTP

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2005

thông tư

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP
ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước (dưới đây gọi là Nghị định số 122/2004/NĐ-CP);

Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP về nghiệp vụ của các tổ chức pháp chế như sau:

phần i

Nghiệp vụ của tổ chức pháp chế các Bộ,
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Công tác xây dựng pháp luật

1. Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chế độ báo cáo và tổ chức thực hiện

1. Định kỳ sáu tháng, hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước chuẩn bị báo cáo để Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý doanh nghiệp nhà nước tổng hợp gửi báo cáo cho Bộ Tư pháp.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 1793/1997/TT-BTP ngày 30 tháng 12 năm 1997 của Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ của tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

3. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước, Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước tổ chức thực hiện Thông tư này.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để có hướng dẫn thực hiện.

                                                                                                Bộ trưởng

                                                                                           Uông Chu Lưu  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/10/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2017/TT-BTP 12/04/2017 Bộ Tư pháp
Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
122/2004/NĐ-CP 18/05/2004 Chính phủ
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
1793/1997/TT-BTP 30/12/1997 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn nghiệp vụ của Tổ chức Pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software