Pháp điển Net - Thông tư số 66/2005/TT-BTC ngày 18/08/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                       cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 66/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2005

thông tư    

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 của
Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất,
tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải
di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch

Căn cứ Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

I/ Phạm vi, đối tượng thực hiện:

1/ Thông tư này hướng dẫn việc sử dụng số tiền thu được khi chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình xây dựng khác khi tổ chức kinh tế (công ty nhà nước, các doanh nghiệp khác hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác) có trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh phải di dời theo quy hoạch do ô nhiễm môi trường theo quyết định hoặc thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2/ Tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh mà không phải theo quy hoạch do ô nhiễm môi trường; các đơn vị không phải là tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh do ô nhiễm môi trường thì không thuộc đối tượng áp dụng tại Thông tư này.

II/ Xử lý tài chính về đất quy định tại Điều 2 Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; một số khoản tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

1/ Điểm a khoản 1 quy định về đất đang sử dụng thuộc quy hoạch xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, các dự án đầu tư theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; trường hợp đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc đất đang sử dụng có nguồn gốc hợp pháp (đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất) quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khi bị thu hồi đất thì được bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp tổ chức kinh tế đang thuê đất và trả tiền thuê đất cho Nhà nước, nhưng đất đang sử dụng có nguồn gốc là đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc đất đang sử dụng có nguồn gốc hợp pháp (đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất) khi bị thu hồi đất được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định tại Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Phần cấp vốn cho tổ chức kinh tế do địa phương quản lý, ngân sách địa phương ghi thu, điều tiết 100% cho ngân sách địa phương hưởng.

+ Phần nộp ngân sách, thì điều tiết 100% cho ngân sách địa phương hưởng.

b/ Kết thúc đầu tư dự án, các tổ chức kinh tế lập báo cáo quyết toán công trình hoàn thành gửi cơ quan chủ quản. Cơ quan chủ quản xem xét và đối chiếu chứng từ do cơ quan tài chính gửi đến để xét duyệt quyết toán công trình hoàn thành theo chế độ quy định; nếu số đã thanh toán với Kho bạc nhà nước lớn hơn số quyết toán được duyệt, tổ chức kinh tế phải nộp ngay vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư này.

VIII/ Điều khoản thi hành:

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh kịp thời với Bộ Tài chính để được hướng dẫn./.

                                                                                             kt. bộ trưởng                                         thứ trưởng

                                                                                         Huỳnh Thị Nhân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/09/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
83/2007/TT-BTC 16/07/2007 Bộ Tài chính
Về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước ( Bản hiệu chỉnh )

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
74/2005/QĐ-TTg 06/04/2005 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software