Pháp điển Net - Công văn số 7177/VPCP-CB ngày 31/12/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp Công báo cho xã, phường, thị trấn trong toàn quốc
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
            Văn phòng chính phủ                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 7177/VPCP-CB

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2004

Công văn

Về việc cấp Công báo cho xã, phường, thị trấn trong toàn quốc

Kính gửi: - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 - Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 69/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 6829/VPCP-CB ngày 14/12/2004 về việc cấp Công báo cho các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc, từ 1/1/2005, Văn phòng Chính phủ sẽ cấp phát Công báo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xuất bản ở Trung ương cho tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc với số lượng là 2 cuốn/kỳ. Cụ thể như sau:

1. Mỗi xã, phường, thị trấn tiếp tục được cấp miễn phí 01 cuốn Công báo/kỳ theo Quyết định 69/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đặt tại “Tủ sách pháp luật” của xã, phường, thị trấn để cung cấp tư liệu cho cán bộ và nhân dân địa phương nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện pháp luật của Nhà nước.

2. Mỗi điểm Bưu điện - Văn hoá xã, phường, thị trấn được cấp miễn phí thêm 01 cuốn Công báo/kỳ theo Thông báo số 6829/VPCP-CB ngày 14/12/2004, cuốn Công báo này được đặt tại điểm Bưu điện - Văn hoá xã, phường, thị trấn (nơi nào chưa có điểm Bưu điện - Văn hoá thì đặt tại Nhà văn hoá xã, phường, thị trấn) để cho nhân dân địa phương nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững pháp luật của Nhà nước.

3. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức chuyển phát Công báo nói trên đến các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc, chỉ đạo các điểm Bưu điện - Văn hoá xã tổ chức việc tuyên truyền, phục vụ nhân dân đến đọc, khai thác Công báo, bảo quản Công báo tại điểm Bưu điện - Văn hoá xã, phường, thị trấn cho tốt. Hàng năm, các Điểm Bưu điện - Văn hoá có trách nhiệm chuyển giao lại Công báo của năm trước cho Uỷ ban nhân dân xã lưu giữ tại Văn phòng UBND theo quy định.

Khi phát Công báo, ngành Bưu điện sử dụng “Sổ giao nhận Công báo” và ký nhận của người có trách nhiệm nhận Công báo về “Tủ sách pháp luật”, Điểm Bưu điện - Văn hoá xã hoặc Nhà văn hoá xã, phường, thị trấn với cơ quan bưu điện để đảm bảo Công báo được giao nhận đầy đủ, kịp thời.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software