Pháp điển Net - Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
              Bộ Nông nghiệp và                                  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

            Phát triển nông thôn                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 38/2005/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2005

quyết định của bộ trưởng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng,
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng

bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu;

Căn cứ vào các Quy trình, quy phạm kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng;

Căn cứ vào điều kiện sản xuất Lâm nghiệp hiện tại:

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp,

quyết định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/08/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
86 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software